Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen (Fynch-Hatton Retail GmbH, Alsstraße 166, d-41063 Mönchengladbach, telefoon: +492161567451085, E-Mail: onlineshop@fynch-hatton.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere vorm van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling wij gebruiken hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van andere handelingen dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Dit document is gemaakt en wordt bijgewerkt met de technologie van janolaw-Groep.

Formulier voor herroeping